Chimica 5a ABS 5a ACM  
Elettrotecnica 5a AET    
Elettronica 5a AEE    
Automazione 5a AEA    
Informatica 5a AIN 5a BIN  
Meccanica 5a AMM  5a BMM 5CMM
Percorsi di istruzione di secondo livello  5a AS