Chimica 5a ABS 5a ACM
Elettrotecnica 5a AET  
Elettronica 5a AEE  5a BEE
Automazione 5AEA  
Informatica 5a AIN 5a BIN
Meccanica 5a AMM  5a BMM
 Percorsi di istruzione di secondo livello  5a AS  5a BS